Producenci

Regulamin sklepu


§ 1 INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

 Sklep internetowy działający pod adresem www.odzywki-nowysacz.pl/sklep jest własnością:

VIGOR LINE Dorota Sławecka

ul. Długosza 18

33-300 Nowy Sącz

NIP 7242994154

REGON 121380670


§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy www.odzywki-nowysacz.pl/sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową towarów z branży suplementów diety za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Dane kontaktowe:
  1. pisemnie pod adresem: VIGOR LINE Dorota Sławecka, ul. Długosza 18, 33-300 Nowy Sącz,
  2. elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej: vigorline@o2.pl
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 661 472 135 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.
 3. Zamieszczone na stronie internetowej www.odzywki-nowysacz.pl/sklep zdjęcia mogą różnić się od koloru zaprezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na Stronie Internetowej. Okoliczności te powinny zostać wzięte pod uwagę przez Klienta przed złożeniem zamówienia. Osoba zainteresowana, przed złożeniem zamówienia, powinna szczegółowo upewnić się czy Towar oraz jego opakowanie odpowiada jej oczekiwaniom. Informacje o Towarach oraz o opakowaniach są możliwe do uzyskania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Informacje zawarte na Stronie Internetowej www.odzywki-nowysacz.pl/sklep nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 5. Definicje:
  1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
  4. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  5. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  6. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
  7. Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
  8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  9. Konto Klienta – (1) Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym; (2) indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
  10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.odzywki-nowysacz.pl/sklep; stanowi regulamin o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  11. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.odzywki-nowysacz.pl/sklep , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; prowadzony przez Dorotę Sławecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą VIGOR LINE Dorota Sławecka z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Długosza 18, NIP 7242994154, REGON 121380670,
  12. Sprzedawca – Dorota Sławecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VIGOR LINE Dorota Sławecka z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Długosza 18 ,NIP 7242994154, REGON 121380670, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, e-mail: vigorline@o2.pl, będącą jednocześnie właścicielką Sklepu Internetowego.
  13. Towar- rzecz ruchoma przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  14. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  15. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


§ 3 ZASADY DOKONYWANIA REJESTRACJI ORAZ KORZYSTANIA Z KONTA W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. laptop, komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 42.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 33.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 46.0. i wyższej, Safari w wersji 8.0 i wyższej;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu www.odzywki-nowysacz.pl/sklep oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Dane osobowe Użytkownika/Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach (założenie Konta). Rejestracja następuje przez (1) wypełnienie Formularza Rejestracji przez Klienta, (2) zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu (3) wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 5. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: www.odzywki-nowysacz.pl/sklep lub też pisemnie na adres wskazany w § 2 ust. 2 lit. a Regulaminu.
 6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 9. Klient zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.odzywki-nowysacz.pl/sklep, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór Towarów jest możliwy za pomocą przycisku znajdującego się obok karty Towaru – „Dodaj do koszyka”.
 3. Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Koszyk”. W zakładce „Koszyk” Klient otrzymuje dostęp do informacji o wybranych Towarach, ich ilości, cenach poszczególnych Towarów oraz łącznej cenie wybranych Towarów. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. Klient może zmienić ilość wybranych Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”. Po złożeniu zamówienia wyświetla się numer zamówienia wraz z odnośnikiem do potwierdzenia i podsumowania złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia, nie będzie już można dokonać zmian w koszyku.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "sport-nutrition.pl - Potwierdzenie złożenia zamówienia numer ...", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Konsumenta, a o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

 

§ 5 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TOWARU

 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru:
  1. Przesyłka listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  2. Przesyłka kurierska,
  3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem określonym w § 2 ust. 2 lit. a Regulaminu, w dni i w godzinach indywidualnie ustalonych.
 2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Każdy Towar zapakowany jest w oryginalne opakowanie. Jeśli rodzaj Towaru tego wymaga, zostaje on dodatkowo zabezpieczony folią bombelkową i/lub folią strecz, zapakowany do pudełka lub koperty bombelkowej.
 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przy zachowaniu cen i udziale operatorów określonych na podstronie „Formy płatności i dostawy towaru”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 5. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku paragonu.


§ 6 RODZAJE PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny Towarów wymienione na stronie internetowej www.odzywki-nowysacz.pl/sklep są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki.
 2. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób:
  1. w systemie Przelewy24 (www.przelewy24.pl), będącego własnością DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł,
  2. przelew bankowy (nr konta 61 1050 1722 1000 0090 7678 5485, VIGOR LINE DŁUGOSZA 18 33-300 NOWY SACZ)
  3. płatność za pobraniem do rąk kuriera przy doręczaniu przesyłki,
  4. przy odbiorze osobistym – zapłata gotówką.§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca. Pismo z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane w terminie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 2 lit. a Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 2 lit. b Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar należy odesłać na adres wskazany w § 2 ust. 2 lit. a Regulaminu.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 7. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Klienta będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 


§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Towaru bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 4. Reklamacja dotycząca wady fizycznej sprzedanego Towaru, powinna być wysłana w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 2 lit. a Regulaminu. Dopuszcza się złożenie reklamacji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Wiadomość e-mail z reklamacją powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 2 lit. b Regulaminu. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest przesłać reklamowany Towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy w wysokości nie wyższej jednak niż koszt wysłania pocztowej paczki ekonomicznej o tego typu rozmiarach określony w cenniku Dostawcy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z reklamowanym Towarem. W razie uwzględnienia reklamacji, dalszy sposób postępowania zależy od oświadczeń lub żądań reklamacyjnych złożonych przez Klienta, zgodnie z treścią ust. 2 i 3 powyżej:
  1. w przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy, Klient obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy wszystko, co Klient otrzymał od Sprzedawcy na mocy umowy, a Sprzedawca obowiązany jest to przyjąć; Klient, który odstąpił od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczył, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania; zwrot świadczenia na rzecz Klienta będącego konsumentem powinien nastąpić niezwłocznie;
  2. wymiana Towaru na wolny od wad lub usunięcie wady powinno nastąpić w terminie kolejnych 14 dni;
  3. zwrot różnicy pomiędzy ceną uiszczoną przez Klienta a ceną obniżoną zgodnie z jego żądaniem powinien nastąpić w terminie kolejnych 14 dni.
§ 9 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Prowadzący Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Prowadzącego Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: odzywki-nowysacz.pl VIGOR LINE Dorota Sławecka, ul. Długosza 18, 33-300 Nowy Sącz, mailowo pod adres vigorline@o2.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 4. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilnego, ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.